Побудова проекц йно схеми ф гури людини

побудова проекц йно схеми ф гури людини
Знайдіть кут трикутника, обмеженого даними сторонами. 32″. Діагональ рівнобічної трапеції ділить висоту, проведе­ ну з вершини тупого кута, на відрізки завдовжки 15 см і 12 см, а бічна сторона трапеції дорівнює її меншій основі. Отже, квадрат — це прямокутник з рівними сторо­ нами або квадрат — це ромб з рівними кутами (прямими). Оче­ видно, що квадрат має всі властивості прямокутника і ромба. Наприклад, під час доведення теорем можна користуватися рисунком. Аксіома — це твердження, яке приймається істинним без доведення. Роз­ глянемо куб на рисунку 2.2. У нього 8 вершин (точки), 12 ребер (частини прямих) і 6 граней (частини площин). Гранями куба є квадрати — фігури планіметрії. У стереометрії розглядається більше од­ нієї площини.


Однак це лише геометрична модель змісту тексту, вираженого словами. Стереометрію вивчають у старших класах. Це розділ геометрії, у якому вивчають властивості фігур у просто­ рі. Твердження, істинність якого доведено і яке використовують для доведення інших тверджень, назива­ ють теоремою. Запитання та тести самоконтролю допоможуть тобі повторити та закріпити вивчене в модулі, підготуватися до певного виду контролю.

Він від­ бувався у Стародавньому Єгипті, Вавилоні та Греції (приблиз­ но до V ст. до н. е.). Саме в цей час учені геометри встановили перші загальні закономірності в природі та відтворили їх на залежностях між геометричними величинами. Очевидно, що геометрія є наукою не штучною, а природною і необхід­ ною для життя. Якщо бічні сторони трапеції рів­ ні між собою, то таку трапецію на­ зивають рівнобічною (рис. 1.21, АВ = СІ)). Рівнобічна трапеція має такі властивості: 1) Кути, прил нобічної трапеції, рівні.

Похожие записи: